+90 530 580 2480 - +90 216 474 7426
info@krcmalimusavirlik.com

KVKK

KVKK

KRC YÖNETİM DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi (KRC) tarafından KRC’ye iş veya eleman başvurusunda bulunanların kişisel verilerinin, 2016 yılında yayınlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, KRC tarafından işlenmesine ilişkin, kişilerin ve kurumların aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri…
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları…
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, KRC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kişilerin; beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve ifası ile KRC tarafından yürütülen İŞKUR kapsamında sunulan ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve de bu çalışmalara bağlı gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, KRC‘nin ticari iş stratejilerinin planlanması ve ifası, ve de KRC‘nin ve KRC ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları…
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, KRC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kişilerin; ilgili kişi veya kuruluşlara önerilmesi ve de tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve ifası, KRC tarafından İŞKUR kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden, ilgili kişi/kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi ile KRC‘nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve ifası, ve de KRC ve KRC ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları çerçevesinde, KRC’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel ve hukuki tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

4) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması…
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle KRC’ye iletmeniz durumunda talepleriniz, Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve en fazla 30 (Otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel Veri Sahibi olarak, aşağıdaki haklara sahipsiniz;

*) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme…

*) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme…

*) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme…

*) Yurt içinde veya yurt dışında, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme…

*) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme…

*) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme…

*) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme…

*) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme…

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrasında kişisel Veri Sahiplerinin, talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup, bu kapsamda;

*) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 
*) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 
*) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

*) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır!

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, Veri Sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır;

*) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

*) Kişisel verilerin, resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

*) Kişisel verilerin, millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

*) Kişisel verilerin, millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen, önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

*) Kişisel verilerin, soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri tarafından hakların kullanılması…

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemler biri ile gerçekleştirilecektir;

*) Bir Dilekçe ile veya standart formların doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla, KRC’nin Web Sitesindeki ve aşağıdaki, şirket iletişim adresine iletilmesi,

*) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

KRC; Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen Veri Sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel Veri Sahipleri adına, üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri Sahibi başvuruları, kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

KRC, başvuruda bulunan kişinin, kişisel Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel Veri Sahibine başvurusu ile ilgili soru da yöneltebilir.


            KRC YÖNETİM DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
       İnönü Caddesi Sümer Sokak Sümko Sitesi M-2 / B Blok Da:5 34736 Kozyatağı – İSTANBUL

                                              KVKK Çalışmalarımız Devam Etmektedir.

Arşivler

Kategoriler