+90 530 580 2480 - +90 216 474 7426
info@krcmalimusavirlik.com

Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim

Hizmetlerimiz

Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim

İstanbul Anadolu Yakası merkezli KRC Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim Hizmetleri; kurumsallaşma ve kurumsal kültür, stratejik plan ve uygulama, kriz yönetimi, iç ve dış denetim çalışmaların da her zaman yanınızdadır. Siz de; stratejik yönetim ve bağımsız denetim hizmetlerimizle ile geleceğinize güvenle bakabilirsiniz.

Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim
Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Kurumsallaşma ve Kurumsal Kültür

Günümüzde en çok kullanılan ve taşıdığı anlam bakımından üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir “kurumsallaşma”…

Kurumsallaşmanın sadece bir kural koyma ve karar süreçlerinin merkezileşmesi olmadığı gerçeğinden hareketle; kurumsallaşma için bir amaç ve yön tespit edilmekte sonrasında da istenilen bu noktaya doğru bir değişim süreci tanımlanmaktadır.

Akılcı ve pratik çözümlerin yer aldığı özgün bir program hazırlanır. Kurumsallaşma sürecinde göz ardı edilemeyecek bir etken de “kurum kültürü”dür. KRC, kurum kültürünü çözümler sunduğu kuruluşun kişiliği olarak kabul eder. Şirketinizin gelişimine yönelik çözümler oluştururken kurum kültürünü de daima göz önüne alır.

Kültürel gelişimde anahtar olabilecek çalışanlara ve kurumsal davranışa yönelik çözümler sunar. Bu süreçte, öncelikle kurumsallaşmanın neresinde olunduğunu belirlemeye yönelik bir durum tespiti yapılmakta ve gerekli düzenleyici kuralların uygulanabilir ve kabul edilebilir olması yönünde somut uygulama önerileri getirilmektedir.

Kurumsallaşma da aynı bir yönetim gelişimi süreci olarak düşünülerek bu yönde çözümler oluşturulmaktadır.


Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Stratejik Plan ve Uygulama

Her şirketin bugününe ve geleceğine ait ulaşılabilir ve gerçekçi hedefleri olmak zorundadır. Ancak hedeflerin belirlenmiş olması bunlara ulaşılmasında tek başına yeterli değildir. Gerek şirket dışında meydana gelen ekonomik, sektörel ve teknolojik değişimler gerekse de şirketlerin iç dinamikleri, mevcut şartların sürekli olarak değişmesine neden olur. Belirlenen stratejiler ve yapılan planlar değişen koşullar altında uygulanamaz yada anlamsız kalabilir.

Birçok işletme belirlediği hedeflerine ulaşmada ve stratejilerini gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşır. Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için “stratejik yönetim” disiplininin kabul görmesi ve uygulanması bu zorlukların üstesinden gelinmesinde biranahtar olarak kabul edilmelidir.

KRC’nin size sunduğu stratejik planlama anlayışı statik bir planlamadan çok, belirsizliğin ve hızlı değişimlerin yer aldığı günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak, alternatif stratejileri ve esnek uygulama süreçlerini de içine alır.

Bu süreçte;
Şirkete özgü en gerçekçi/doğru hedeflerin belirlenmesi sağlanır. Piyasada ve sektörde yer alan fırsatlar ve tehditler değerlendirilir. Şirketin, kendi yapısı; olanakları ve eksiklikleri irdelenir.

Belirlenen mevcut ve potansiyel şartlar altında hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak alternatif stratejiler oluşturulur, planlar yapılır, günlük faaliyetlerde bu doğrultuda yapılması gereken değişiklikler belirlenir.


Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Kriz Yönetimi

Sonucu ve ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, beklenmedik her türlü gelişme farklı boyutlarda krizler yaratır. Çünkü kriz; aslında değişen duruma uyum zorluğu demektir.

Hızlı değişimin ve belirsizliklerin yer aldığı günümüz piyasalarında her şirket farklı boyutlarda ve şekillerde krizler ile karşılaşır. İster dış şartlardan kaynaklansın ister şirket içi dinamikler nedeniyle ortaya çıksın, krizlerin çözümünde izlenmesi gereken bazı temel noktalar vardır. Amaç, krizleri birer fırsat haline dönüştürmek; kurumu ve çalışanları krizlerden en az kayıpla ve hatta karla çıkarmak olmalıdır.

Bu süreçte, devamlı bir risk analizi sayesinde kriz öncesinden başlayarak kriz süreci ile kriz sonrasında uygulanması gereken kısa, orta ve uzun vadeli hareket planları üzerinde çalışılır.

Devamlı olarak yapılan kapsamlı analizler ile alternatif stratejiler oluşturulur ve kriz öncesinde şirketin her türlü riske karşı bağışıklık sağlayacak esnek bir yapıya kavuşması sağlanır.

Asıl olan, her türlü değişime hazırlıklı olmak; zamanında ve yeterince ayak uydurmaktır.


Stratejik Yönetim ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Bağımsız Denetim Hizmetleri

– İç Denetim Faaliyetleri

– Özel Denetim (suistimal, yolsuzluk vb…) olarak ikiye ayrılır.

1. Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi,

2. Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek,

3. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması,

4. Yıl sonunda satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması,

5. Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşı incelemeler yapılması, faturaların sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika (naylon fatura) olup olmadığının veya adlarının böyle bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilmesi, alt firmanın şirketinizden tahsil ettiği KDV’lerini vergi dairesine yatırıp yatırmadığının tespit edilmesi, alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının engellenmesi,

6. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,

7. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,

8. İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek,

9. Tam Tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.

– Tam tasdik
– Gelir vergisi işlemleri
– Kurumlar vergisi işlemleri
– Katma değer vergisi işlemleri
– Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri
– Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler
– Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri
– Yeniden değerleme,
– Yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi
– Katma değer vergisi iadeleri
– Yatırım teşvik uygulaması ve yatırım indirimi
– Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri
– İhracatı teşvik uygulaması
– Stok değerlemesi
– İştirak kazançları
– Yedek akçe tespit işlemleri
– Kredilere ilişkin tespit işlemleri
– Sermaye tepit işlemleri
– Radyo Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri
– SSK ilişiksizlik belgesi işlemleri

KRC Mali Müşavirlik olarak, Profesyonel ekibimiz ve gelişmiş teknoloji ürünleri ile desteklenen yapıcı yaklaşımımız, müşterilerimize değer katmaya odaklanmıştır.

Siz de KRC Mali Müşavirlik Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Paylaş:   

Online Mali Müşavirlik

Arşivler

Kategoriler